ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС ОТ РЛК-ПЛЕВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС ОТ РЛК-ПЛЕВЕН

С предложенията за промени в Устава на БЛС, изготвени от РК на БЛС - Плевен, можете да се запознаете [тук:](</images/Documents/bls-ustav-predlojenia rlk-pleven.doc>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)