ПРЕПОРЪКИ НА "ДОКЛАД ЗА КОНСТАТАЦИИ"

ПРЕПОРЪКИ НА "ДОКЛАД ЗА КОНСТАТАЦИИ"

1.Да се изготви и утвърди бюджет и правила за набиране и изразходване на средствата на БЛС.
2.УС да приема бюджет, структура, щат и правила за дейността на администрацията на БЛС.
3.УС да предприеме необходимите действия с цел спазване Устава от страна на РК на БЛС по отношение на задълженията им за събиране на членския внос и превеждане в срок на отчисленията за БЛС.
4.Да се организира счетоводното отчитане съобразно изискванията на Закона за счетоводството - в хронологичен ред, на синтетично и аналитично ниво.
5.Да се създаде правилник за документооборота, който да регламентира начина и отговорните лица, оторизирани да подписват разходни документи, както и лимита, до който съответните лица могат да подписват.
6.Да се регламентира редът за издаване и отчитане на командировъчни заповеди.
7.Да се ргламентира редът за приемане в счетоводството на разходни документи за представителни цели, от които да е видно по какъв повод, респективно за кои хора са направени тези разходи.
8.Да се изисква от водачите на автомобилите пътен лист (книжка) за изминатия пробег и на тази база да се отчита разход за горива.
9.За документиране на направените разходи без документи да се вземат касови бележки или други документи, доказващи разхода: касови бележки от таксита - за транспортни разходи, сметки от ресторанти за дадени обеди и вечери, бележки от паркинг и т.н. По този начин ще се ограничат разходите без никакъв документ (напр. закупуване на вестника на БЛС, цветя и др.). Освен това в протокола следва да се отбележи за кого и по какъв повод са купени цветя, сувенири и др., кои са гостите на БЛС и какви са разходите за тях (обеди, вечери, закупени сувенири и т.н.).
10.По отношение на разходите за награди и други подобни материали да се изготвя списък на получилите ги и подписи на лицата.
11.Ръководството да предприеме действия за изискване по официален път на документи от д-р Кехайов като управител на „Български лекар” ЕООД.
12.Ръководството да предприеме действия за изискване по официален път на документи от Николина Георгиева Танева, в чиито задължения е вписано да съхранява печата, бланките и архива на БЛС, да съхранява документация от заседания на УС, КК, КПЕ, НС и съборите на БЛС, и други организирани от него прояви.
13.Да се преразгледат договорите за спонсорство, които са възмездни договори и да се начислява и внася дължимия ДДС и се отчитат през стопанската дейност на съюза.
14.Да се извърши пълна инвентаризация на активите и пасивите. В случай на установени липси да се потърси съответната отговорност от виновните лица.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)