РК НА БЛС – ГР. ШУМЕН

Председател: д-р Красимир Иванов
Телефон: 054/ 800 504
Факс: 054 / 800 504
Email: blsshumen@abv.bg

[Адрес:]
МБАЛ – ШУМЕН, УЛ. „ ВАСИЛ АПРИЛОВ „ 63

ШУМЕН
България
9700
България Email:blsshumen@abv.bg [Телефон:] 054/ 800 504
[Факс:] 054 / 800 504 [Информация:] СЕКРЕТАР – ГАЛИНА ВАСИЛЕВА – 0887046767

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)