РК НА БЛС – ГР. ТЪРГОВИЩЕ

Председател: д-р Панайот Арнаудов
Телефон: 0601/ 62 606
Факс: 0601/ 62 606
Email: bls_trg@abv.bg

[Адрес:]
пл."Ст.Мавродиев",ет.4, офис №3.
до Централна Кооперативна банка
ТЪРГОВИЩE
България
7700
България Email:bls_trg@abv.bg [Телефон:] 0601/ 62 606
[Факс:] 0601/ 62 606 [Информация:] СЕКРЕТАР – ИВЕЛИНА ИВАНОВА – 0897 990 576

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)