Състоя се Национален съвет на БЛС

Състоя се Национален съвет на БЛС

На 21 февруари т.г. председателите на регионалните колегии, заедно с Управителния съвет, членове на консултативно – експертния съвет и председатели на асоциации и сдружения на различни болнични заведения, доболнична помощ и ОПЛ, разгледаха стратегията и политиката на БЛС за преговори с НЗОК.

Първата и най- важна задача, според всички участници, е връщането на договорното начало и извеждане на БЛС на преден план при изработване / и промяна/ на диагностично-лечебните алгоритми на различните дейности финансирани от НЗОК. Успоредно с това беше дискутиран фактът, че кл. пътеки не са инструмент за финансиране и 2010 година може би трябва да е последната, през която те ще запазят тези свои функции и се премине към ДСГ. Всички председатели на асоциации и сдружения изразиха готовност за включване в предстоящия преговорен процес с конкретни предложения. Националният съвет прие, че има възможност да се използват наличните ресурси за изготвяне на анекс към НРД 2006 за второто полугодие на т.г.

Критериите на Касата за сключване на договори по някои клинични пътеки са доста завишени, според някои представители на регионални колегии - и това ще постави доста болници в затруднено положение. Същевременно се наложи и становището, че е много трудно да се намери баланс в интересите на всички специалности.
Другият основен въпрос, който беше дискутиран, е среддипламната квалификация и продължаващото обучение на лекарите. Присъстваха представители на консултативно – експертния съвет към БЛС, ректори и зам.ректори на медицинските университети. Като база на разговора те поставиха въпроса, че трябва ясно да се дефинира - какво следва когато се съберат определените точки и какво следва когато не се съберат? И дали липсата на кредити може да бъде определяща при сключване на договор с Касата, както е практиката в много страни. Трябва още да има критерии, на които да отговарят отделните мероприятия, както и оценка на обучението – беше становището на повечето присъстващи. Своето място в процеса да заемат и научните медицински дружества – сподели доц. Тодор Попов, председател на Съюза на научните медицински дружества.
В рамките на двудневното заседание на националния съвет бяха обсъдени текущи проблеми на организацията, свързани с оперативната дейност, финансовото състояние и други актуални теми. Специално внимание беше отделено на приватизацията на лечебни заведения,като цяло и конкретно в гр.Пловдив.

Предложено бе:
- Всички колегии да изготвят и изпратят в централата на БЛС свои становища по предстоящия процес на приватизация на лечебните заведения.
- Да се изготвят от 28 РЛК становища в отговор на въпроса: Развитие на здравно – осигурителния модел в РБ ?
- Да се изпратят от колегиите предложения, свързани с продължаващата квалификация и следдипломно обучение.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)