СТАНОВИЩЕ НА РЛК-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЯНА В УСТАВА НА БЛС

СТАНОВИЩЕ НА РЛК-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЯНА В УСТАВА НА БЛС

Със становището на РК на БЛС - Велико Търново, относно предложенията за промяна в Устава на БЛС можете да се запознаете [тук:](</images/Documents/predl_rlk-veliko tarnovf.pdf>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)