СТАНОВИЩЕ НА УС НА РК НА БЛС - ПЛОВДИВ ОТНОСНО МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА СУМИТЕ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК ЗА РАБОТА ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)