УКАЗАНИЕ № РД-16-37/14.08.2018 г. МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 г., В ЧАСТТА „БОЛНИЧНА ПОМОЩ”

УКАЗАНИЕ № РД-16-37/14.08.2018 г. МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 г., В ЧАСТТА „БОЛНИЧНА ПОМОЩ”

У К А З А Н И Е

№ РД-16-37/14.08.2018 г.

между

Националната здравноосигурителна каса и

Български лекарски съюз

за

прилагане на Националния рамков договор за медицински дейности за 2018 г., в частта „Болнична помощ“

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Български лекарски съюз (БЛС), на основание чл. 3 от Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018 г. (НРД за медицинските дейности за 2018 г.) издават настоящото съвместно указание за следното:

В случаите, при които лечебно заведение за болнична помощ (ЛЗ) е подало заявление за сключване на договор по НРД за МД за 2018 г. за КП №001 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“, №003 „Оперативни процедури за задържане на бременност“, №004 „Преждевременно прекъсване на бременността“ (№004.1 и №004.2) и №005 „Раждане“, които са включени в един от приоритетите на националната здравна политика „Майчино и детско здравеопазване“, ЛЗ е изпълнявало досега тези КП и притежава II ниво на компетентност, но не може да осигури трима лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение (АИЛ) на пълен работен ден, договор може да се сключи по посочените КП, ако ЛЗ представи договори със специалисти по АИЛ, а именно поне един специалист на пълен работен ден, останалите специалисти на ½ работен ден. ЛЗ удостоверява писмено пред РЗОК, че с посочените от него специалисти и представяните за тях графици се гарантира непрекъснатост, своевременност и качество на оказваната медицинска помощ.

УПРАВИТЕЛ НА НЗОКПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)