УМИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ - ОБХВАТ И КАЧЕСТВО НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ

УМИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ - ОБХВАТ И КАЧЕСТВО НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ

Умирания по причини – обхват и качество на статистическата информация

Доклад от проведен анализ във връзка с осигуряването на пълен обхват и качествена информация за изследването „Умирания по причини и смъртност по причини“ отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ дирекция „Демографска и социална статистика“ НСИ. Информацията в брошурата е предназначена за лекарите, отговорни за сертифицирането на смъртта, относно важността на изготвяните от тях първични документи.

Резюме

Статистиката на умиранията по причини е широко използвана като основен източник на информация за международни сравнения на здравното състояние на населението, както и за национални анализи. В последните месеци, ситуацията в страната и в международен аспект безспорно доказа необходимостта от навременни и качествени статистически данни за умиранията по причини с оглед вземането на информирани управленски решения. Националният статистически институт в изпълнение на своите функции, регламентирани от Закона за статистиката и в съответствие с Националната статистическа програма (НСП), приемана ежегодно с решение на Министерски съвет, събира, обработва и разпространява статистическите данни в областта на статистиката на умиранията по причини.

Ежегодно данните се предоставят на Европейската Комисия в изпълнение на задълженията на страната ни по Регламент (ЕО) № 1338/2008 и Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи. Качеството на информацията за умиранията по причини и смъртността по причини основно се определя от:

-информацията, попълнена от лекаря, установил смъртта;

-прилагането на правилата за избор и кодиране на основната /начална/ причина на смъртта от лекари в РЗИ, в съответствие с изискванията за приложение на МКБ – Х;

стриктното спазване на всички валидиращи правила при производството на статистическата информация.

Настоящият доклад представя нормативно регламентираното движение на първичните документи, източник на информация, идентифицираните от експертите в НСИ проблеми в процеса по събиране и обработка на данните и предложения за преодоляването им с оглед осигуряване на качествена и навременна информация.

Трябва да се има предвид, че изпълнението на ангажиментите на страната ни както към Европейската комисия, така и към международните и националните потребители на информация в тази област на статистиката, изисква активни съвместни действия и комуникация между НСИ, органите на статистиката (РЗИ) и Министерство на здравеопазването.

I. Цел и задачи на статистиката на умиранията по причини

Причините за умирания са изключително важна част от съобщението за смърт, тъй като осигуряват информационна база за проследяване и оценка на тенденциите в здравното състояние и смъртността и за анализ на причините, водещи до смърт. Статистиката на смъртността е основа за епидемиологични проучвания, които се съсредоточават върху водещите причини за смърт разработени по възраст, пол и други демографски характеристики. Те осигуряват основа за проучване на етиологията на заболяванията и за оценка на диагностичните практики, което от своя страна води до подобряване на превенцията на заболяванията и грижата за пациентите. Достоверността на данните в голяма степен се определя от точността на информацията, съдържаща се в съобщението. Поради това от решаващо значение е специалистите, които се занимават с регистрацията на умиранията да осигуряват точна, пълна, надеждна и своевременна информация. Статистиката на смъртността се базира на информацията за основната причина за смъртта (т.е. състоянието или болестта, което е в основата на верига от събития, водещи до смърт) поради факта, че интервенциите в областта на общественото здравеопазване целят прекъсване на последователността на причинно-свързаните състояния, колкото е възможно по-рано. Данните за смъртността са най-важният индикатор за измерване и сравняване на здравния статус в регионален, национален и международен аспект, предвид факта, че се събират редовно и подробно в повечето от страните.

Задачите на статистика на умиранията по причини са:

 Да се оценят тенденциите в смъртността на населението и изследват промените в течение на времето;

 Да се установят регионалните различия в коефициентите за смъртност и да се изследват причините за тези различия;

 Да се наблюдават тенденциите в областта на общественото здраве, като детско и майчино здраве, инфекциозни болести, злополуки и самоубийства, предотвратими болести и т.н.;

 Да се идентифицират рисковете за здравето свързани с фактори на околната и работна среда и начина на живот;

 Да се определят приоритетите в областта на здравните проучвания и грижи и разпределението на ресурсите;

 Да се планират финансовите средства, услуги и човешки ресурси в областта на здравеопазването;

 Да се планират профилактични и скринингови програми и да се оценят резултатите от тях;

 Да се разработят програми за промоция на здравословния начин на живот и да се оценят резултатите от тях.

II. Организация на статистическата дейност.

Европейско и национално законодателство. Статистическата дейност в областта на здравеопазването в България се осъществява от Националния статистически институт, дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването и дирекции „Медицински дейности“ в Регионалните здравни инспекции, които са органи на статистиката по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за статистиката. Дейността в областта на умиранията по причини е регламентирана от разпоредбите на Закона за статистиката, Закона за здравето, Националната статистическа програма, Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения на Министъра на здравеопазването, Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури, обн. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29.05.2020 г. и Изм. и допълнение към Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт, изд. от Министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 41, считано от 21.05.2019 година. Националният статистически институт в изпълнение на своите функции, регламентирани от Закона за статистиката и в съответствие с Националната статистическа програма (НСП), приемана ежегодно с решение на Министерски съвет, събира, обработва и разпространява статистическите данни в областта на умиранията по причини.

Ежегодно данните се предоставят на Европейската Комисия в изпълнение на задълженията на страната ни по Регламент (ЕО) № 1338/2008 и Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи. Процедурите по събирането на данните за умиранията по причини са еднотипни във всички европейски страни, като се използват унифицирано свидетелство за смърт и Международната класификация на болестите на Световната здравна организация. Статистическите разработки в България се осъществяват при спазване изискванията на националното и европейското законодателство в областта.

Доклад от проведен анализ във връзка с осигуряването на пълен обхват и качествена информация за изследването „Умирания по причини и смъртност по причини тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)