VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: РИСК ОТ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ С ИЛИ БЕЗ СВЪРЗАНО КЪРВЕНЕ

VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: РИСК ОТ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ С ИЛИ БЕЗ СВЪРЗАНО КЪРВЕНЕ

Уважаеми медицински специалисти, 

AstraZeneca AB, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителна агенция по лекарствата, биха искали да Ви предоставят следната актуализирана информация: 

Резюме

  • Съобщават се случаи на тромбоцитопения, включително имунна тромбоцитопения (ИТП), обикновено в рамките на първите четири седмици след ваксинацията
  • Много рядко, тези събития на тромбоцитопения се проявяват с много ниски нива на тромбоцитите (<20 000 на μL) и/или са свързани с кървене
  • Някои от тези случаи са възникнали при лица с анамнеза за имунна тромбоцитопения.
  • Съобщени са случаи с летален изход. 
  • Ако определено лице има анамнеза за тромбоцитопенично разстройство като имунна тромбоцитопения, преди прилагане на ваксината на такова лице трябва да се има предвид рискът от развитие на ниски нива на тромбоцитите и в такива случаи се препоръчва мониториране на тромбоцитите след ваксинацията.

 Основание на съображението за безопасност Vaxzevria е показана за активна имунизация за превенция на COVID-19, причинен от SARSCoV-2, при лица на възраст 18 и повече години. Съобщават се случаи на тромбоцитопения, включително автоимунното състояние на имунна тромбоцитопения (ИТП), след прилагане на Vaxzevria, обикновено в рамките на първите четири седмици след ваксинацията. Много рядко, тези събития на тромбоцитопения се проявяват с много ниски нива на тромбоцитите (<20 000 на микролитър) и/или са свързани с кървене. Съобщават са случаи с летален изход. Европейската агенция по лекарствата препоръча да се актуализира продуктовата информация на Vaxzevria инжекционна суспензия, така че да отразява настоящите познания за безопасност. 

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции: 

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция за този лекарствен продукт и да включат партидния номер, ако е наличен, чрез национална система за съобщаване в: 

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) ул. Дамян Груев № 8 1303, гр. София

 тел: +359 2 8903 417 факс: +359 2 8903 434

 e-mail: bda@bda.bg www.bda.bg/Форму

Подробности можете да прочетете тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)