БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА АКАДЕМИЦИ И ЧЛЕН - КОРЕСПОНДЕНТИ

БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА АКАДЕМИЦИ И ЧЛЕН - КОРЕСПОНДЕНТИ

Българска академия на науките

на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН

О Б Я В Я В А

конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН и броя на местата в следните области и научни направления:

I. Академици
Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 2, Науки за земята – 2, Инженерни науки – 1, Биологически науки – 1, Хуманитарни и обществени науки – 2, Аграрни и лесовъдни науки – 2, Изкуства и изкуствознание – 1.

II. Член-кореспонденти
Математически науки – 3, Физически науки – 2, Химически науки – 2, Науки за земята – 2, Инженерни науки – 2, Биологически науки – 2, Медицински науки – 3, Хуманитарни и обществени науки – 3, Аграрни и лесовъдни науки – 2, Изкуства и изкуствознание – 2.

III. Член-кореспонденти във всички области на науката, като кандидатите трябва да не са навършили 50 години към датата на обявяване на конкурса – 2.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти на БАН (утвърден от Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 53, т.1 от Устава на БАН) предложения (номинации) за участие в конкурса за академици и член-кореспонденти могат да правят: група академици (не по-малка от 4 души, от които поне двама са от областта, в която кандидатства участникът), факултетни съвети на висши училища и университети; научни съвети на институтите на БАН и на Селскостопанска академия /ССА/; централните ръководства на творческите съюзи на учените и от съюзи в областта на изкуствата.

Съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти (Правилника) в конкурса в областта на науката могат да участват български граждани, които са професори и доктори на науките (с представяне на копия от съответните документи). Съгласно чл. 2, ал. 1 от Правилника, кандидатите за академици в областта на науката трябва да са вече член-кореспонденти на БАН, а според ал. 3 на чл. 2 в конкурса за член-кореспонденти в областта на науката могат да участват професори, които към датата на обявяване на конкурса не са навършили 65 години. В съответствие с чл. 3, ал. 3 от Правилника, могат да се обявят места за член-кореспонденти във всички области на науката, като кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл. 2, ал. 3 и не трябва да са навършили 50 години към датата на обявяване на конкурса. В съответствие с ал. 2 и ал. 4 на чл. 2 от Правилника в областта на изкуствата се избират академици и член-кореспонденти, български граждани с висше образование, изтъкнати дейци на културата и изкуството, като кандидатите за член-кореспонденти към датата на обявяване на конкурса не трябва да са навършили 65 години.

Предложенията за избиране на академици и член-кореспонденти на БАН трябва да съдържат: предложение от група академици и/или протокол от заседанието на институцията (виж по-горе), която номинира кандидата с мотивирано становище за неговите постижения. В съответствие с чл. 6 от Правилника заявленията трябва да постъпят в деловодството на БАН – Администрация, стая № 116, до един месец след датата на публикуване на тази обява (краен срок 7 юни 2024 г.). Предложенията се предават или се изпращат по пощата в запечатан плик с надпис „За конкурса за академици и член-кореспонденти (2024 г.)” на адрес: Българска академия на науките, БАН – Администрация, София 1040, ул. „15-ти ноември” № 1, стая № 116 (за справки: тел. 02/9795263, както и 02/9795228). В съответствие с чл. 7 от Правилника в срока, определен по чл. 6, кандидатите за участие в конкурса подават освен изискваните документи по чл. 6 и допълнително изискуемите по чл. 7, ал. 1 документи в два екземпляра при техническия секретар на избраното от тях отделение/направление на САЧК.

В едноседмичен срок от изтичане на крайния срок за подаване на предложенията, съгласно чл. 9, ал. 1, Централната изборна комисия (ЦИК) извършва преглед на подадените документи и обявява допуснатите кандидати до участие в конкурса на електронната страница на БАН.

На сайта на БАН на адресhttps://www.bas.bg/са публикувани следните приложения:

  1. Заявление,
  2. Личен формуляр,
  3. Правилник за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН,
  4. Критерии за оценка на кандидатите в конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН,
  5. Списък на техническите секретари, базови организации за приемане на документите, адрес и телефон.

Информация може да намерите и тукCode Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)