БЛС ДО НЗОК : НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДАННИ, ПОСТЪПИЛИ В НЗИС И ТАКИВА ПОДАДЕНИ В МЕСЕЧНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ОТЧЕТИ НА ЛЕКАРИТЕ КЪМ НЗОК, ДА НЕ СЕ СЧИТА ЗА ОСНОВАНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ОТЧЕТЕНА И ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

БЛС ДО НЗОК : НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДАННИ, ПОСТЪПИЛИ В НЗИС И ТАКИВА ПОДАДЕНИ В МЕСЕЧНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ОТЧЕТИ НА ЛЕКАРИТЕ КЪМ НЗОК, ДА НЕ СЕ СЧИТА ЗА ОСНОВАНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ОТЧЕТЕНА И ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

ДО

ДОЦ. ВАСИЛ ПАНДОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА НЗОК

ДО

ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ПАНДОВ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,

Съгласно § 97. ал.1, т.1 от Договор РД-01-04-13 от 29.04.2022 г. за изменение и допълнение на НРД за медицински дейности 2020-2022 г., изпълнителите на извънболнична медицинска помощ от 01.06.2022 г., издават електронно първични медицински документи („Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1), „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А), „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) и „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6)) и подават информацията в Националната здравна информационна система (НЗИС).

А от 01.07.2022 г., влиза в сила условието по § 44. (нова ал. 9а в чл. 206) от договора, за контрол от НЗОК на съответствието между подадената с електронните отчети на лекарите, работещи в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, оказана медицинска помощ и извършена медико-диагностична дейност с подадената информация към НЗИС.

Както Ви е известно, по независещи от тях причини, изпълнителите на извънболнична медицинска помощ срещнаха съществени затруднение при изпълнение на условията по § 97 ал. 1, т. 1, във връзка с § 45 от договора, за издаване и отчитане на електронни направление и подаване на информацията в НЗИС

Във връзка с изложеното Ви предлагаме само за месец юни 2022 г., при установено несъответствие на данните постъпили в НЗИС и данните от месечните електронни отчети към НЗОК (XML файлове), да не е основание за отхвърляне на заплащане на отчетена и извършена дейност за месеца.

По този начин, ще се избегне създалото се допълнително напрежение при колегите изпълнители на първична извънболнична и специализиране медицинска помощ.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Писмо на БЛС до НЗОКSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)