БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ СРЕД БЪДЕЩИ ЛЕКАРИ ЗА 2021-2022 г.

В условията на пандемия и покачващите се очаквания на обществото към лекарите, още повече се засилва необходимостта от стимулиране на бъдещите лекари, които се оказват едни от най-полезните в COVID отделенията и дават своя младежки ентусиазъм и добра експертиза при овладяване на ситуациите.

Ето защо за поредна година Български лекарски съюз стартира проекта за финансово стимулиране на бъдещи лекари от 5-ти и 6-ти курс, специалност „Медицина“, в хода на тяхното академично израстване чрез ежемесечна финансова подкрепа за период от 9 месеца, както и финансиране на такса участие в национални и международни форуми на млади лекари до 35 години.

I. Условия за кандидатстване на студенти от 5-ти и 6-ти курс:

Кандидатите следва да отговарят на следните условия за кандидатстване по Програмата на Български лекарски съюз за подпомагане, обучение и изграждане на лидерски и комуникационни умения сред бъдещите лекари за 2021-2022 г.:

  1. Удостоверение от висшето учебно заведение, от което да е видно, че кандидатът е редовен студент 5-ти или 6-ти курс с посочен среден успех над 5,0 от началото на следването до момента.

Владеенето на чужд език е с предимство при класирането на кандидатите, което се удостоверява със сертификат или диплома за завършена езикова гимназия.

Заявление за кандидатстване Образец № 1 - тук

Срок за кандидатстване: 01.11 – 30.11.2021 г.

II. Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на млади лекари до 35 години, специализанти, които не са завършили своята специализация, докторанти (редовни или на самостоятелна подготовка), които имат договор за обучение и на се отчислени към датата на подаване на заявлението

Срок за кандидатстване – целогодишно;

  • Критерии за участие в национални и международни научни форуми, с устна презентация или постер – тук
  • Заявление за кандидатстване Образец № 2 - тук

III. Финансиране на научно-изследователски проекти на млади лекари до 35 години, специализанти и докторанти.

  • Критерии за финансиране на научно-изследователки проекти, които да са предхождани от предварителни проучвания или да се основават на убедителни данни от специализирана научна литература - тук
  • Заявление за кандидатстване Образец № 3 - тук

IV. Финансово подпомагане на студенти, изучаващи специалността „Медицина“ във висше учебно заведение в РБългария и техни организации, които организират и провеждат медицински мероприятия (обучения, семинари, конгреси и др.)

Срок за кандидатстване – целогодишно.

  • Заявление за кандидатстване Образец № 4 - тук

Документи се приемат от понеделник до сряда включително на адрес: гр. София, бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, Център по хигиена, ет. 2, офис 6 от 09.00 до 16.00 ч. Онлайн документи могат да бъдат подавани през цялата седмица на имейл sdo@blsbg.com.

Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Проекти документи
Форуми
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)