БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ СРЕД БЪДЕЩИ ЛЕКАРИ ЗА 2022-2023 г.

За поредна година Български лекарски съюз ще подпомогне финансово бъдещи и млади лекари, специализанти и докторанти до 35 години за участие в национални и международни научни форуми, както и техни научно-изследователски проекти. Целогодишно продължава подпомагането и на студенти, изучаващи специалността „Медицина“ в България и техни организации, които провеждат медицински мероприятия. 

I. Условия за кандидатстване на студенти от 5-ти и 6-ти курс:

Кандидатите следва да отговарят на следните условия за кандидатстване по Програмата на Български лекарски съюз за подпомагане, обучение и изграждане на лидерски и комуникационни умения сред бъдещите лекари за 2022-2023 г.:

  1. Удостоверение от висшето учебно заведение, от което да е видно, че кандидатът е редовен студент 5-ти или 6-ти курс с посочен среден успех над 5,0 от началото на следването до момента.

Владеенето на чужд език е с предимство при класирането на кандидатите, което се удостоверява със сертификат или диплома за завършена езикова гимназия.

Заявление за кандидатстване Образец № 1 - тук

Срок за кандидатстване: 20.03.2023 г.

II. Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на млади лекари до 35 години, специализанти, които не са завършили своята специализация, докторанти (редовни или на самостоятелна подготовка), които имат договор за обучение и на се отчислени към датата на подаване на заявлението

  • Критерии за участие в национални и международни научни форуми, с устна презентация или постер – тук
  • Заявление за кандидатстване Образец № 2 - тук

Срок за кандидатстване – целогодишно;

III. Финансиране на научно-изследователски проекти на млади лекари до 35 години, специализанти и докторанти.

  • Критерии за финансиране на научно-изследователки проекти, които да са предхождани от предварителни проучвания или да се основават на убедителни данни от специализирана научна литература - тук
  • Заявление за кандидатстване Образец № 3 - тук

Срок за кандидатстване – целогодишно;

IV. Финансово подпомагане на студенти, изучаващи специалността „Медицина“ във висше учебно заведение в РБългария и техни организации, които организират и провеждат медицински мероприятия (обучения, семинари, конгреси и др.)

  • Заявление за кандидатстване Образец № 4 - тук

Срок за кандидатстване – целогодишно;

Документи се приемат на адрес: гр. София, ул. „Доспат“ № 2, от 09.00 до 16.00 ч. или онлайн документи на имейл sdo@blsbg.com.

Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Проекти документи
Форуми
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)