БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ СРЕД БЪДЕЩИ ЛЕКАРИ ЗА 2020-2021 г.

БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ СРЕД БЪДЕЩИ ЛЕКАРИ ЗА 2020-2021 г.

В условията на пандемия и покачващите се очаквания на обществото към лекарите, още повече се засилва необходимостта от стимулиране на бъдещите лекари, които се оказват едни от най-полезните в COVID отделенията и дават своя младежки ентусиазъм и добра експертиза при овладяване на ситуациите.

Ето защо за поредна година Български лекарски съюз стартира проекта за финансово стимулиране на бъдещи лекари от 5-ти и 6-ти курс, специалност „Медицина“, в хода на тяхното академично израстване чрез ежемесечна финансова подкрепа за период от 9 месеца, както и финансиране на такса участие в национални и международни форуми на млади лекари до 35 години.

  1. Условия за кандидатстване на студенти от 5-и и 6-и курс:

Кандидатите следва да отговарят на следните условия за кандидатстване по Програмата на Български лекарски съюз за подпомагане, обучение и изграждане на лидерски и комуникационни умения сред бъдещите лекари за 2020-2021г.:

  1. Студенти по специалност „Медицина“ от 5-и и 6-и курс;
  2. Среден успех от началото на следването до момента над 5.00 – удостоверява се чрез уверение за среден успех от съотвеното ВУЗ;
  3. Съгласие на стипендиантите да участват в:

а) инициативи на БЛС и партньорските организации на БЛС;

б) безплатни обучителни курсове;

в) организацията по провеждане на събори на БЛС, ежегодната церемония „Лекар на годината“, изложби в областта на здравеопазването;

г) регулярни срещи с администрацията на БЛС за обсъждане на актуални теми от здравеопазването, решаване на текущи проблеми и др;

  1. Владеенето на чужд език е с предимство при класирането на кандидатите, което се удостоверява със сертификат или диплома за завършена езикова гимназия.

Заявление за кандидатстване тук

Декларация за съгласие - тук

Срок за кандидатстване: 14.10 – 25.11.2020г.

До 25.11.2020 г. ще се приемат документи за финансово стимулиране на бъдещи лекари от 5-ти и 6-ти курс, специалност „Медицина“. Документите могат да се подават и на имейлsdo@blsbg.com.

  1. Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на млади лекари до 35 години, специализанти, които не са завършили своята специализация, докторанти(__редовни или на самостоятелна подготовка), които имат договор за обучение и на се отчислени към датата на подаване на заявлението.__

Срок за кандидатстване – целогодишно;

  • Критерии за участие в национални и международни научни форуми, с устна презентация или постер – тук
  • Заявление за кандидатстване – тук

Документи се приемат на адрес: гр. София, бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, Център по хигиена, ет. 2, офис 6 от 09.00 до 17.00 ч.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)