БЛС СЕ ОБЪРНА КЪМ КОЛЕГИТЕ СИ, ЛЕКАРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, С МОЛБА ЗА СТАНОВИЩА ПО МЕТОДИКАТА ЗА АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА КОВИД ПАЦИЕНТИ

БЛС СЕ ОБЪРНА КЪМ КОЛЕГИТЕ СИ, ЛЕКАРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, С МОЛБА ЗА СТАНОВИЩА ПО МЕТОДИКАТА ЗА АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА КОВИД ПАЦИЕНТИ

Днес, 20.08.2021г., в централата на БЛС беше получено писмо от Министерство на здравеопазването, придружено с Проект на Методиката за амбулаторно лечение и наблюдение на КОВИД пациенти, със срок за разглеждане и връщане на препоръки и становище най-късно до 15,30 часа днес.

В тази връзка БЛС се обърна към всички колеги, лекари в страната, с молба за коментар, мнения и становища по Проекта за допълнение на Методиката ( Методиката може да видите в следващите редове, както и като прикачен файл. Като прикачен файл може да намерите и предложението на НСОПЛБ).

Те могат да бъдат изпращани до 27.08.2021г. на:blsus@blsbg.comили на адрес: бул. "Акад. Иван Гешов" 15, Център по хигиена за Български лекарски съюз.

Проект на Методика за допълнение на Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка

§ 1. Създава се раздел „Специални условия за заплащане на комплексна медицинска услуга от изпълнители на първична или специализирана извънболнична медицинска помощ“ със следното съдържание:

„СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КОМПЛЕКСНА МЕДИЦИНСКА УСЛУГА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПЪРВИЧНА ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

  1. На изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ или специализирана извънболнична медицинска помощ се заплаща за работа при неблагоприятни условия за лечение на здравноосигурени лица (ЗОЛ) с потвърден КОВИД-19, съответно поставена основна диагноза с код U07.1, верифициран в Националната информационно система за борба с КОВИД 19, с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването, при наличие на следните условия:

а) в лечебното заведение работят ОПЛ, лекари със специалност „Вътрешни болести“, Кардиология, Гастроентерология, Енодкринология, Ревматология, Хематология, Нефрология, Пневмология и фтизиатрия, „Детски болести“, „Ушно-носно гърлени болести“ и „Инфекциозни болести“;

б) лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ обслужва ЗОЛ, включени в регистъра на съответния ОПЛ или при инцидентни посещения на ЗОЛ извън неговия регистър, а лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ обслужва самонасочили се ЗОЛ;

в) извършен/и до 3 /три/ един неприсъствен и два присъствени прегледа/и на ЗОЛ в рамките на 10 календарни дни, от датата на доказване на заболяването;

г) назначени следните изследвания при преглед на пациента: ПКК, CRP, ALAT, креатинин, рентгенография на гръден кош и бял дроб, фибриноген, микробиологично изследване на гърлен секрет, носен секрет, храчка (при необходимост и по преценка на лекуващия лекар);

д) прегледът и назначените изследвания се отразяват в амбулаторен лист като посещение за консултация и се включват в ежемесечния електронен отчет на съответния лекар, осъществил дейността, по реда на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г.

Здравноосигурените лица имат право на комплексната медицинска услуга по този раздел, предоставена му само от един изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ или специализирана извънболнична медицинска помощ.

За изследванията по буква „г“ изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ или специализирана извънболнична медицинска помощ получават допълнителна стойност на медико-диагностичните изследвания по реда Правилата по чл. 3 от ЗБНЗОК за 2021 г.

11а. За извършен и отчетен преглед се заплаща на изпълнител на първична или на специализирана извънболнична медицинска помощ по реда на т. 11 сума в размер на 25,00 лв.“

За завършена и изпълнена амбулаторна процедура се приема за изпълнена при: извършен ПСР/БАТ и лабораторни изследвания - не е задължително извършването на образно изследване и/или терапия.

Предложение на НСОПЛБ по Проекта за Методика за амбулаторно лечение и наблюдение на КОВИД пациенти
Проект на Методиката за амбулаторно лечение и наблюдение на КОВИД пациентиSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)