БЛС СПЕЧЕЛИ ДЕЛОТО СРЕЩУ ИСКА ЗА ОТМЯНА НА СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ С НЗОК

БЛС СПЕЧЕЛИ ДЕЛОТО СРЕЩУ ИСКА ЗА ОТМЯНА НА СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ С НЗОК

По искане на „СБАЛ по кардиология Велико Търново” ЕАД, "СБАЛ по кардиология Ямбол” ЕАД ,”СБАЛК Варна” ЕАД и „Специализирана болница за активно лечение по кардиология” ЕАД, в Комисията за защита на конкуренцията беше подадена жалба за евентуално извършени нарушения на Глава 7 от ЗЗК,/нелоялна конкуренция/, както и налагане на предвидените в закона санкции срещу МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов” АД, гр. Ловеч, МБАЛ „ д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали, МБАЛ, гр. Благоевград, „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Кардиолайф” ООД, гр. Ловеч, „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Кардиолайф 2” ООД, гр. София, Национална здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз. Твърдението на засегнатата страна е, че с издаденото Указание, подписано от директора на НЗОК д-р Нели Нешева и председателя на БЛС д-р Цв. Райчинов е дадена възможност на посочените болници да извършват дейност по инвазивна кардиология чрез договори с външни изпълнители, което, според тях представлява нелоялна конкуренция.
В своето Решение, Комисията за защита на конкуренцията УСТАНОВЯВА, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 29 и чл. 36, ал. 1 от ЗЗК от страна на четирите болници и кардио-диагностичните лаборатории, следователно няма нелоялна конкуренция и те ще могат да продължат дейността си. УСТАНОВЯВА се още , ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 29 и чл. 36, ал. 1 от ЗЗК от страна на Национална здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз, като подписаното Указание е законно и не противоречи на принципите за извършване на дейност в условията на лоялна конкуренция между лечебните заведения.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)