Интерактивен справочник за лечение на COVID-19

От лекари на първа линия за лекари на първа линия

От лекари на първа линия за лекари на първа линия

България е сред държавите с най-висока смъртност от COVID-19. В страната ни липсва и единен унифициран протокол за диагностика и лечение на болестта COVID-19. Затова д-р Г. Димитров, д-р Т. Вълков и д-р Д. Димитров решиха да съберат и обединят всички знания, базирани на доказателства, наред с протоколите на държавите с най-ниска смъртност от COVID-19 (Израел, САЩ, Англия и Германия) и да ги систематизират в един чисто практически, интерактивен справочник на български език.

Специфична профилактика на COVID-19

Алгоритъм за тестване за COVID-19

Алгоритъм за лечение на ОРДС

Лечебен алгоритъм при различните фази на COVID-19

Препоръки за поведение при пациенти с COVID-19,налагащи интензивно лечение

Препоръки за поведение относно центровете за спешна и неотложна медицинска помощ 1 – ва част

Система от мерки

За поведение и превенция при случаи на COVID-19 в анестезиологичните и реанимационните отделения

COVID-19 - астма и ХОББ

Препоръки за организация на здравните грижи и лечение на пациентите с неврологични заболявания в извънболнична и болнична медицинска помощ в условията на пандемия от COVID-19

Специални съображения при хората с HIV в условията на пандемия от COVID-19

Образна диагностика в условия на пандемия от COVID-19

Препоръки за антибиотично лечение на пациенти с COVID-19 инфекция

Особености в грижите за пациентите с COVID-19 при захарен диабет

Кратък преглед на фармакологичната характеристика, профилите на безопастност и лекарствените взаимодействия при избрани средства за лечение на COVID-19

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)