ИЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ ПО ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2018

Със съдържанието на писмото до НЗОК можете да се запознаете тук

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)