МЕТОДИКА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА СУМИТЕ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МД, НА ДП И НА МДД , ЗА РАБОТА ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ОТ 03.02.2022 Г.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)