МОТИВИ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

МОТИВИ  КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Предложени на работна среща с представители на Синдикатите, Стопанската камара, Съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина и Медицински специалисти по здравни грижи, представител и на Доброволно здравноосигурителен фонд, пациентски организации, УС на НЗОК, Зам председател на НС и Председател на Камисията по здравеопазване към НС и двамата зам.министри и министъра на здравеопазването. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване има за цел оптимизиране на нормативната уредба в областта на здравното осигуряване .Предвиждат се промени насочени към по-добро управление на Националната здравоосигурителна каса (НЗОК) постигане на стабилност в отношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, повишаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски и намаляване броя на неосигурените.

Промени свързани с органите на управление на НЗОК

От приемането на Закона за здравното осигуряване до настоящия момент органи на управление на НЗОК са Събранието на представителите, Управителният съвет,Контролният съвет, и Директора на НЗОК.Десетгодишната практика по прилагането на Закона показва че така учредените органи на управление на НЗОК са многочислени и не функционират добре и не е налице възможност за вземане на бързи и оперативни решения.
Законопроектът предлага органи на управление на НЗОК, да бъде Надзорен съвет, и Директор при спазване на принципа на участие на държавата ,осигурените и работодателите в управлението на касата.Само лицата които заплащат реално здравноосигурителни вноски ( държава, осигурени/пациенти и работодатели )ще имат свои представители в Надзорния съвет на НЗОК.
Законопроектът предвижда Директорът на НЗОК да се назначава от Народното събрание –модел, аналогичен на управлението на НОИ. Въвеждат се и по-високи изисквания за професионален опит към лицата ,които заемат длъжностите Директор на НЗОК и на РЗОК.
Промени свързани с Националния рамков договор и договорите между изпълнителите на медицинска помощ и РЗОК

Законопроектът по нов начин регламентира отношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ. Липсата на сключен Национален рамков договор през последните години и възприетият подход Управителният съвет еднолично да определя значими въпроси ,които са предмет на рамково договаряне , водят до редица затруднения в дейностите по задължителното здравно осигуряване.
Правната същност на Националния рамков договор , неговия предмет и обхват,страните и процедурата по сключване пораждат множество съдебни спорове и противоречива съдебна практика в сферата на здравното осигуряване.Именно това обосновава предложението за премахване на института на Националния рамков договор.
Законопроектът предвижда НЗОК и съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина да изготвят и приемат Национални рамкови условия.
По своята същост Националните рамкови условия ,ще бъдат нормативен акт ,който има действие на територията на цялата страна и който е задължителен за НЗОК, изпълнителите на медицинска помощ, осигурените лица и осигурителите.
Законопроектът предвижда Националните рамкови условия да се приемат отделно за медицинските дейности и отделно за денталните дейности. С цел постигане на стабилност в отношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинск помощ,Законопроектът предвижда Националните рамкови условия да действат за срок от пет /5/ години с възможност за актуализация.

Приетите Национални рамкови условия от НЗОК и съответните съсловни организации на лекарите и лакрите по дентална медицина следва да бъдат приподписани от министъра на здравеопазването.Проектът регламентира процедурата по приподписването на Рамковите условия ,като се предвижда възможност министърът да откаже тяхното приподписване само в случай на съществено нарушение на обществения интерес или при незаконосъобразност.

В случай че НЗОК и съсловните организации не успеят да изготвят и приемат Националните рамкови споразумения в предвидения срок ,ще се прилагат досега действащите условия с актуализация на цените с размера на инфлацията..

Множеството спорове по изпълнението на индивидуалните договори между РЗОК и изпълнителите на медицинска помощи противоречивата съдебна практика налагат необходимостта от промяна на раздел VIII на глава втора от Закона за здравното осигуряване.Предвижда се промяна в използваните термини като думата „ДОГОВОР” се заменя със „СПОРАЗУМЕНИЕ”.
Законопроектът изрично регламентира хипотезите, в които директорът на РЗОК има право да откаже сключване на споразумение с изпълнител на медицинска помощ. Директорът на РЗОК в условията на оперативна самостоятелност ще взема решения за сключване на Споразумения с лечебните заведения, които в най-голяма степен осигуряват на гражданите достъпност и качество на медицинска помощ.
С цел гарантиране на бързина и защита на правата и законните интереси на лечебните заведения ,законопроектът въвежда специални процесуални правила за оспорване отказа на директора на РЗОК да сключи споразумение с изпълнител на медицинска помощ.Срочният характер на Националните рамкови условия и на Споразуменията между РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ обосновават въвеждане на по-кратки срокове за насрочване на съдебни заседания ,призоваване на страните ,произнасяне по спора и едноинстанционност на оспорването.

Промени свързани с контрола и санкциите налагани на изпълнителите на медицинска помощ
Законопроектът предвижда промени в правната уредба на контрола и санкциите ,които се налагат от НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ.Към настоящия момент контролът и санкциите са предмет на договаряне с Националния рамков договори индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска помощ.
Правният статут , производствата по издаване и оспорване на актовете с които НЗОК упражнявя контрол и санкционира лицата сключили с нея договор са дискусионни от подписването на първия Национален рамков договор.Въпросът дали актовете с които НЗОК налага санкции, имат административноправен или гражданскоправен характер поради изключително разнообразна и противоречива съдебна практика ,липсата на законодателна яснота и практическите затруднения при прилагането на НРД налагат промени в законовите разпоредби относно контрола и санкциите ,налагани на изпълнителите на медицинска помощ.
Финансовите неустойки които се налагат по сега действащия Закон за здравното осигуряване се разглеждат по реда на Административно-процесуалния кодекс,което не отчита тяхната правна природа.Поради това законопроектът регламентира ясни административно-наказателни състави- детайлно са посочени административните нарушения и наказанията ,които се налагат при тяхното установяване.
Промяната в правния характер на досега налаганите санкции на изпълнителите на медицинска помощ е съществена-нарушителите ще носят административно-наказателна отговорност за допуснати от тях административни нарушения.Налагането на наказания и съдебните производства по обжалване ще стъпят на утвърдените институти и процедури по закона за административните нарушения и наказания.
Законопроектът предвижда контролът върху дейността на изпълнителите на медицинската помощ да се възложи като правомощие на държавен орган-Изпълнителна агенция « Медицински одит»към министъра на здравеопазването, която ще поеме и правомощията на създадената със Закона за здравето «Изпълнителна агенция» «Медицински инспекторат».
Новата агенция «Медицински одит»ще осъществява цялостен контрол върху дейността на лечебните заведения ,включително и контрол по изпълнението на договорите им по задължителното здравно осигуряване.Освен това се премахва сега съществуващия институт за арбиртража поради неустановените правомощия на този орган и доказаната му в практиката неефективност.
Законопроектът предвижда запазване възможността РЗОК да осъществява предварителен и последващ финансов контрол на отчетената ,съответно вече заплатената медицинска помощ.Правомощията на РЗОК са ясно разписани , а самите процедури са опростени ,което е насочено към по-голяма ефективност и засилване на финансовата дисциплина.

ПРОМЕНИ СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Законопроектът прецизира кръга на задължително осигурените лица за които следва да се подават данни в Националната агенция по приходите като изрично се включват лицата които са осигурени за сметка на републиканския бюджет с оглед коректното формиране на здравноосигурителния им статус.
Предвиждат се промени в разпоредбите, които определят редът за определяне и внасяне на здравноосигурителни вноскиот задължително здравноосигурените лица в съответствие с Кодекса за социално осигуряване.
За лицата ,които не са осигурени на друго основание/ не получават доходи,върху които се дължат здравноосигурителни вноски и не се осигуряват от републиканския бюджет/, се въвежда задължение да подават декларация за това.Към момента не е налице друг способ , освен извършването на ревизия за установяване задълженията им за здравноосигурителни вноски.С подаването на декларация от този кръг задължително здравноосигурени лица се създава възможност за идентифициране на тези лица и установяването и събирането на здравноосигурителните им вноски от Националната агенция за приходите без извършване на ревизия.
Предвиждат се промени по отношение прекъсването и възстановяването на правата на задължително здравноосигурените лица,които пребивават извън страната повече от 183 дни в рамките на една календарна година като се увеличават сумите ,които лицата следва да заплатят за възстановяване на здравноосигурителните им права.Увеличава се и броят на вноските които неосигурените лица живеещи в страната трябва да заплатят за за възстановяване на здравноосигурителните им права.
Предвиждат се също така по-голям размер на глобите и имуществените санкции ,които се налагат на работодателите и лицата които не изпълняват задълженията си плащане на здравноосигурителни вноски или за предоставяне на информация ,необходима за целите на задължителното здравно осигуряване.
Законопроектът предвижда въвеждане на допълнителни ограничения в правата на лицата които не изпълняват законоустановеното си задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски.

Quo Vadis брой 12 от 20.12.2019 годинаSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)