ОБРЪЩЕНИЕ ОТ РЗИ - ПЛЕВЕН ОТНОСНО ПРОБЛЕМИ СЪС ЗАПЛАЩАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ В СТРАНАТА

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ РЗИ - ПЛЕВЕН ОТНОСНО ПРОБЛЕМИ СЪС ЗАПЛАЩАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ В СТРАНАТА

1. Регионалните здравни инспекции (РЗИ) са държавни администрации от 06.01.2011г. чрез преобразуване на съществуващите РИОКОЗ и РЦЗ , на основание ПМС №1 от 06.01.2011г. за структурни промени в системата на здравеопазването на МС на Република България.

2. В системата на РЗИ работят висши медицински и немедицински служители (лекари, инженери, химици, физици, здравни инспектори) по Закона за държавния служител (ЗДС), както и служители със средно и средно специално образование (лаборанти, технически сътрудници и др.) по трудови правоотношения. Заплащането на горепосочените служители е най-ниско, сравнено със заплащането на работещите лица с подобен образователен ценз в системата на здравеопазването. Заплащането на труда на служителите на РЗИ силно изостана и по отношение на заплащането на труда в други сходни териториални администрации (второстепенни и третостепенни разпоредители на бюджетни средства).

3. През 2012г. процента за прослужено време беше прибавен към основното ни месечно трудово възнаграждение, което доведе до автоматично замразяване на заплатите по отношение на добавяния 1% за година стаж към брутната заплата. 

4. Към момента реалната средна брутна заплата в РЗИ-ПЛЕВЕН е под средната такава за страната.

5. Във връзка с изявлението на Министъра на финансите, че заплати в държавната администрация могат да бъдат актуализирани след оптимизация в структурите, Ви уведомявам, че от създаването на РЗИ през 2011 г. до началото на 2016 г. общо е извършено съкращаване на щата с около 31% (в тези 31% не влизат броя длъжности прехвърлени към ОДБХ). Такова драстично съкращение за толкова кратко време не е извършено в никоя териториална държавна структура на територията на страната. В същото време с всяка измината година все повече се увеличават възложените задължения, обема на работа става все по-голям, като дори с настоящия кадрови капацитет е почти невъзможно да бъде изпълнен.

  1. Драстично нарастващата инфлация в страната от края на 2021г. до момента -посочвана официално около 14%, а реално над 40%, на практика обезцени получените от служителите на РЗИ повишения на брутните възнаграждения през периода 2017 - януари 2021, поради което е абсолютно наложително да се извърши индексация, минимум с процента на инфлацията.

7. Като негативна тенденция може да се посочи доброволното напускане на квалифицирани кадри от системата на РЗИ и насочването им към частни фирми, където получават несравнимо по-добро заплащане. За пример: в началото на 90-те години на ХХ век в структурата на ХЕИ-Плевен, (чиято приемник е РИОКОЗ-Плевен, а в последствие РЗИ-Плевен). Същото се наблюдава и при другите (медицински и немедицински) специалисти работещи в РЗИ, при които също средната възраст е над 50 години. 

Ако сега не бъде осигурен нужния финансов ресурс за задържането им, в бъдеще ще трябва да бъдат предвидени многократно по-високи финансови средства за привличането им отново на работа в системата на РЗИ. Негативна тенденция се наблюдава и при обявяване на свободни места, за които липсват желаещи за кандидатстване с подходяща за заеманите места квалификация, поради ниското заплащане. 

8. С последните решения на Министерски съвет за минимална заплата за начинаещ лекар в лечебната мрежа е определена сумата от 2000лв, а за сестри и други здравни специалисти-1500лв. Работещите в структурата на РЗИ служители - лекари, здравни инспектори и други специалисти със трудов стаж по 30 години и повече, не могат до достигнат дори тези минимални заплати. В същото време заплатата в РЗИ се явява единствен източник на доходи за работещите в администрацията, тъй като държавни служители в контролен орган, нямат право да извършват дейност срещу заплащане в сфери които контролират, което още повече ограничава финансовите им възможности.

9. Задачите и отговорностите на Регионалните здравни инспекции, като териториален орган на МЗ, които осъществяват и организират държавната здравна политика на територията на съответната област, се увеличават и разширяват по обем и направление, изискванията за работа в държавната администрация непрекъснато нарастват, броят на контролираните обекти се повишава, междусекторното сътрудничество вече е начин на работа, който също изисква своя кадрови ресурс, както в количествено, така и в професионално-квалификационно отношение.

Обръщението може да прочетете тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)