ОТГОВОР ОТ НЗОК НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА БЛС ЗА ОТЛАГАНЕ СРОКЪТ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА § 43 ОТ ДОГОВОР № РД-НС-01-4-7 ДА БЪДЕ УДЪЛЖЕН ДО 31.12.2021 Г.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)