ПИСМО ДО НЗОК ОТНОСНО ЧЛ.49, АЛ.2 НА НРДМД 2018

С писмото до д-р Дечо Дечев – управител на НЗОК може да се запознаететук:

Писмото от РЛК Велико Търново, относно нуждата от издаване на съвместно указание тук:

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)