ПИСМО ДО НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С НЕРАЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

ПИСМО ДО НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С НЕРАЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ

НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

ДО

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

Относно: Изпълнение на Условия и ред в изпълнение на §1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г., определени съвместно между НЗОК и БЛС, № РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г.

УВАЖАЕМИ Д-Р ЗЛАТАНОВ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,

В Централата на БЛС постъпи сигнал от РЛК Добрич, че до момента изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ от областта не са получили средствата за еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на ПИМП и СИМП, съгласно Условия и ред № РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г. Моля незабавно да ни осведомите за причините на лекарите от област Добрич да не са преведени полагащите им се суми по горецитираните ред и условия.

В тази връзка моля да ни предоставите информация за разпределените суми по РЗОК:

1. За извършване на еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на ПИМП;

2. За извършване на еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на СИМП;

3. За датите, на които са извършени преводите на тези средства от ЦУ към РЗОК.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Отговор от НЗОК може да видите тук
Писмото може да прочетете тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)