ПИСМО НА БЛС ОТНОСНО КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Със съдържанието на писмото можете да се запознаете тук

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)