ПИСМО НА БЛС ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ И ГОДИШНИ СТОЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА БМП ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕД 1.1.3.7 ОТ ЗБНЗОК 2019 Г

С писмото до г-жа Начева и д-р Дечев можете да се запознаете тук

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)