ПИСМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКАЗ НА НЗОК ДА ЗАПЛАТИ ДЕЙНОСТИ ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19, ОТЧЕТЕНИ С АНТИГЕНЕН ТЕСТ

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)