ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ОПЛ, ПЕДИАТРИ И ДРУГИ В СИСТЕМАТА НА ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ОПЛ, ПЕДИАТРИ И ДРУГИ В СИСТЕМАТА НА ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ

Агенцията за социално подпомагане (АСП) изпълнява проект BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в партньорство с Министерство на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на образованието, Министерството на труда и социалната политика и Националното сдружение на общините в Република България.

В проекта е предвидено обучение на медицински специалисти, общопрактикуващи лекари, педиатри и други медицински специалисти в системата за първична медицинска помощ от всички 28 области на Република България. 

Цел на обучението е повишаване на компетентността на медицински специалисти относно ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата, относно начина на съобщаване на родителите за увреждането на детето и за предоставяне на новите здравни и интегрирани здравно-социални услуги.

Обученията  ще се организират и провеждат по следния начин:

-            В групи на териториален принцип, по предварително изготвен график на база заявено участие. 

-           Предвидено е еднодневно обучение в периода на изпълнение на договор с изпълнител „ Атлас Травелс“ ЕООД  от 01.03.2021г. до 14.09.2021г. 

-            Предвид усложнената епидемиологична обстановка в страната, обученията ще се провеждат онлайн, в платформа ZOOM/ два часа присъствено/.

-            Екипът от обучители e разработил съдържанието на учебните материали, които ще Ви бъдат изпратени предварително на електронните пощи.

-           Всички разходи по обучението са за сметка на проекта.

Очаквани резултати: След преминаване на обучението, медицинските специалисти, общопрактикуващи лекари, педиатри и други медицински специалисти в системата за първична медицинска помощ ще придобият познания и комуникативни умения и ще повишат своите компетенции относно ранното идентифициране на проблеми в развитието на децата, предоставянето на здравни и интегрирани здравно-социални услуги, начини на съобщаване на родителите за увреждания на детето.

При желание да се включите в проекта моля попълнете формуляра - Въпросник, който е свързан с организирането на обучението и го изпратете email : proekt_plovdiv @abv.bg  не по-късно от  12.03.2021г. 

Допълнителни въпроси и информация можете да получите от г-жа Павлина Ставрева от АСП на телефон: 0885193291.

ВЪПРОСНИКSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)