ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЛС ЗА ИЗРАВНИТЕЛНО КАЛКУЛИРАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО ЗА ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОЦЕНТА НА ОБХВАНАТИТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЛС ЗА ИЗРАВНИТЕЛНО КАЛКУЛИРАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО ЗА ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОЦЕНТА НА ОБХВАНАТИТЕ

ДО 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ 

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК 

Относно: Прилагане на чл. 174в, ал. 2-7 от НРД за медицинските дейности 2020-2022

 УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ, 

Във връзка с прилагане на чл. 174в, ал. 2-7 от НРД за медицинските дейности 2020- 2022 г. и по-специално с извършването на изравнителното калкулиране на заплащането за профилактичен преглед в зависимост от процента на обхванатите с годишен профилактичен преглед здравноосигурени лица над 18 години, Ви предлагаме следното:

 1. За месеците на дейност: юли, август, септември и октомври 2022 г. заплащането/изравнителното заплащане да се изчислява на база процента обхванати лица пропорционално за съответния месец, като: За всеки ОПЛ, средномесечният пропорционален брой на ЗОЛ над 18 г., подлежащи на обхващане с профилактичен преглед за съответния месец се изчисли по формулата: 

Средномесечен пропорционален брой на ЗОЛ над 18 г., подлежащи на обхващане с профилактичен преглед за месец Х = (брой одобрени за заплащане лица по ред GP01 18- 65Y + брой одобрени за заплащане лица по ред GP01 65-200Y от листата на ОПЛ за месеците на дейност от м. януари 2022 г. до м. Х (м. 7. 8, 9, 10)) /делено на Х. За всеки ОПЛ, Процентът на обхванатите с профилактичен преглед ЗОЛ над 18 г. за месеца се определя като броят на отчетените и одобрени за месеца профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. се раздели на средномесечния пропорционален брой на ЗОЛ над 18 г., подлежащи на обхващане с профилактичен преглед за този месец. И тогава:

 - Ако процентът на обхващане за месец Х е по-малък или равен на 46% , то тогава всички извършени профилактични прегледи за месеца да се заплатят по цена 20 лв. или съответно да се изчисли изравнителна стойност = бр. прегледи * 20 лв. – бр. прегледи *25 лв. 

- Ако процентът на обхващане за месец Х е от 46,01% до 60%, - цената за всеки извършен профилактичен преглед за месеца е 25 лв.

 2. Преди заплащане на дейността за месец ноември 2022 г., дължимо през м. декември 2022 г. да се извърши годишно изравняване въз основа на отчетения и одобрен бр. дейности по ред GP05 „Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18г.“ за периода м. януари 2022 г. - м. ноември 2022 г.

Писмото на БЛС до НЗОК може да прочетете тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)