ПРОТОКОЛ от работна среща по изготвяне на съвместни указания между БЛС и НЗОК

ПРОТОКОЛ   от работна среща по изготвяне на съвместни указания между БЛС и НЗОК

ПРОТОКОЛ
от работна среща по изготвяне на съвместни указания между БЛС и НЗОК относно тълкуването и прилагането на НРД 2010

В КП №45 текста под забележката се променя, както следва „При установяване на многоклонова болест преценката на вида лечение (интервенционално или оперативно), следва да стане след вземане на второ мнение от кардиохирург”.

В КП.№ 216 изискването за 20 операции през последната година отпада за втория специалист.

За КП №№ 215, 216, 220, 221 изискването за налични КТ/МРТ на територията на ЛЗ, става звено по договор на населеното място.

По запитване на СБАЛО – болницата може да работи по клинични пътеки, съгласно профила на лечебното заведение – КП №№ 259, 260 и КП №261.

За БЛС: За НЗОК:

Д-р Цветан Райчинов Жени Начева
Председател УС на БЛС Директор на дирекция БФП

11.01.2010г.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)