ПРОТОКОЛ от работна среща по изготвяне на съвместни указания между БЛС и НЗОК

ПРОТОКОЛ   от работна среща по изготвяне на съвместни указания между БЛС и НЗОК

ПРОТОКОЛ
от работна среща по изготвяне на съвместни указания между БЛС и НЗОК относно тълкуването и прилагането на НРД 2010

В КП №45 текста под забележката се променя, както следва „При установяване на многоклонова болест преценката на вида лечение (интервенционално или оперативно), следва да стане след вземане на второ мнение от кардиохирург”.

В КП.№ 216 изискването за 20 операции през последната година отпада за втория специалист.

За КП №№ 215, 216, 220, 221 изискването за налични КТ/МРТ на територията на ЛЗ, става звено по договор на населеното място.

По запитване на СБАЛО – болницата може да работи по клинични пътеки, съгласно профила на лечебното заведение – КП №№ 259, 260 и КП №261.

За БЛС: За НЗОК:

Д-р Цветан Райчинов Жени Начева
Председател УС на БЛС Директор на дирекция БФП

11.01.2010г.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)