ПРОВЕЖДАНЕ НА 73-ИЯ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ПРОВЕЖДАНЕ НА 73-ИЯ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

На заседание на Управителния съвет на БЛС от 02.11.2021 г. бе решено на 10.12.2021 г. (петък) в гр. Пловдив - зала "България" на "Международен панаир Пловдив" да се проведе 73-ия извънреден Събор на Български лекарски съюз.

Началото на регистрацията на делегатите на Събора ще започне в 09:00 до 11:00 часа, а началото на Събора ще бъде обявено в 11:00 часа.

Съборът ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовото изпълнение на бюджета до 30.11.2021г. Приемане на проектобюджет за 2022г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на параметри за Анекс към НРД за медицинските дейности 2020-2022 за част ПИМП, СИМП, МДД и БМП.

3. Делегиране на права на 10-тимата представители от Управителния съвет на БЛС за подписване/неподписване на Анекс към НРД за медицинските дейности 2020-2022.

4. Разни

Пълната информация за провеждането на Събора, резервации и нощувки на делегатите може да прочетете в прикачения файл.

73-И ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛСSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)