СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2009 И 2010 ГОДИНА И ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2010 Г. ПО РЗОК

СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2009 И 2010 ГОДИНА И ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2010 Г. ПО РЗОК

С писмото на НЗОК и приложената справка за изплатените средства през 2009 и 2010 година и делегираните бюджети за 2010 г. по РЗОК можете да се запознаете [тук: ](</images/Documents/spravka nzok 2.pdf>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)