СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.84, АЛ 2, ЧЛ. 177 И ЧЛ. 334 НА НРД 2018

Със становището на БЛС можете да се запознаете тук

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)