Възстановен е диалогът между НЗОК И БЛС

Възстановен е диалогът между НЗОК И БЛС

Днес, 23 февруари 2009 г., се проведе първата работна среща между управителните съвети на НЗОК и БЛС. Двете страни заявиха своите добри намерения за възстановяване на диалога между институциите. Всички се обединиха около позицията, че пътищата за постигане, както на нормативни промени в законодателството, така и за конструктивен диалог по текущи проблеми, са общи. Желанието и на двете страни е да се постигнат по-добри параметри за работа на лекарите и по-качествено лечение на пациентите.

Да се заложи на доброто партньорство между БЛС и НЗОК въз основата на критериите за добра медицинска практика беше друга дискутирана тема на срещата. Бе обсъдена възможността за конкретни предложения по алгоритмите на някои клинични пътеки, които да бъдат включени към приетото решение на НЗОК от 20. януари т. г. и изготвяне на анекс към НРД 2006 с действие от средата на 2009 година. Беше обърнато внимание на възможността за цялостна промяна на бъдещия НРД 2010 г.
Срещите между двата управителни съвета, в това число и на експертно ниво, ще продължат на базата на предварително изготвяне общи правила за водене на преговорите.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)