ДОГОВОР № РД-НС-01-4-4 ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г.)

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-4 ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г.)

СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НАДОГОВОР № РД-НС-01-4-4 ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г.) МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУКSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)