ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ §1 АЛ.2 ОТ ЗБНЗОК 2021

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на СИМП от лечебно заведение - индивидуална или групова практика за СИМП или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ
Типово допълнително споразумение към договор за оказване на ПИМП от лечебно заведение - индивидуална или групова практика за ПИМП или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ
Типово допълнително споразумение към договор за оказване на СИМП от лечебно заведение – МЦ/ДКЦ или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ
Типово допълнително споразумение към договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ по чл. 14, ал. 3 от НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. от лечебно заведение за болнична помощ
Типово допълнително споразумение към договор за изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение по Пр.6 към чл.1 на Наредба 9 за пакета от дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за ЛЗ с клиника/отделение/център - кожно-венерически и психични заболяванияSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)