КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ ЩЕ ВЛЯЗАТ В СИЛА ПРИ ПРОМЯНА НА НРД И ОСИГУРЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС

КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ ЩЕ ВЛЯЗАТ В СИЛА ПРИ ПРОМЯНА НА НРД И ОСИГУРЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС

Публикуваните в Държавен вестник бр.45 от 15.06.2010г. нови пет клинични пътеки (четири за долекуване и една за първични имунодефицити) могат да влязат в сила след промяна на Националния рамков договор за 2010 г. (НРД) и подсигурено финансиране от бюджета на Националната здравноосигуритела каса (НЗОК).

НЗОК, съвместно с Министерството на финансите, е предприела мерки за остойностяването на тези клинични пътеки, съгласно Закона за здравното осигуряване, а промяната на НРД ще бъде обсъдена с БЛС на предстояща среща в края на юни.

С клиничните пътеки за долекуване ще се даде възможност на лечебните заведения за болнична помощ, които след въвеждането на Националната здравна карта няма да работят като болници за активно лечение, да работят като болници за долекуване.

16.__06.2010г.ПРЕСЦЕНТЪР НА НЗОК__
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)