ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - В.ТЪРНОВО ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - В.ТЪРНОВО ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

МОТИВИ

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)