НРД 2020 - 2022

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МД 2020-2022 С № РД-НС-01-4-9/22.02.2021

Настоящият договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. влиза в сила от 1 януари 2021 г.

още

ТИПОВИ ДОГОВОРИ И ТИПОВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Съгласувани типови допълнителни споразумения за оказване на медицинска помощ, в съответствие с изх. № НЗОК 17-01-34 / 22.02.2021г.

още
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)